معجزه از جانب خداوند برای تصدیق ادعای پیامبران به آنها اعطا می شود . معجزات اموری  خارق العاده ودارای حقیقت هستند كه باطن و ظاهر آنها با هم هماهنگی دارد واسباب طبیعی در آنها هیچ گونه نقش ودخالتی ندارد واگر تمام مردم روی زمین به سعی وتلاش برخیزند تامانند معجزات را ارایه دهند عجز وناتوانیشان در این مورد نمایانتر می شود وهر چقدر در آن دقت كنند به صحتش بیشتر یقین می كنند .اما سحر جادو از كسی سرمیزند كه با ارتكاب گناه ومصیبت وتوهین به مقدسات اسلامی ودوری از ایمان ونظافت ‏‎شیاطین را خشنود وآنها را مطیع وفرمانبردار خود سازد وجادوی اینها در نهاد خود هیچ حقیقی ندارد وقادر به شكستن قانون طبیعی جهان نیست  بلكه سحر آنها نوعی  خیال افكنی , ظاهر آرایی, دروغ بافی و حیله های ظریفی  است وهر فردی با تلاش قادر به انجامآنها است ومی تواند به سطح آن جادوگر برسد وشاید بتواند بهتر از آنها خیال پرداز ی وشعبده بازی  كند .

ساحران افرادی فاسق , ماجراجو وفتنه انگیز هستند , ودر میان افراد جامعه جنگ ودر گیری وعداوت ودشمنی  ایجاد می كنند وبرای جامعه مشكل ساز هستند .اما اگر از فردی متقی و متمسك به سنت نبوی  امر خارق العاده ای صادر شود كرامت آن شخص پرهیزگار محسوب می شود و صاحب كرامت كسی است كه همیشه متوجه خدا بوده ونیتش خوب باشد وزمانی  كه كرامت از او ظاهر شود , شكر خدا رابجا می آورد وكرامت خود را مخفی نگه می دارد وبا بیان  وتوضیح آن اظهار فضل و بزرگی نمی كند وبه تقوی و فروتنیش افزوده می شود.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 3 خرداد 1389    | توسط: سیدسالار سیدمومن    | طبقه بندی: سحر،     |
نظرات()