امام علی(علیه‌السلام): هركه‌چیزی ‌از جادو بیاموزد، كم ‌یا زیاد، كافر است ‌و پایان ‌عهد او با پروردگارش ‌باشد و كیفرش ‌آن ‌است ‌كه ‌كشته ‌شود مگر توبه ‌كندمیزان الحكمه، 

امام علی

(علیه‌السلام): چشم‌زخم ‌و طلسم ‌و جادو و فال ‌نیك ‌زدن ‌واقعیت ‌دارد، اما فال ‌بد زدن ‌و سرایت(بدیواقعیت ‌ندارد.میزان الحكم

امام علی

(علیه‌السلام): منجم‌مانند كاهن ‌است ‌و كاهن‌مانند جادوگر و جادوگر مانند كافر و كافر در آتش ‌استمیزان الحكمه،

زنی خدمت رسول خدا

(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلمآمد و عرض كردای‌رسول ‌خداشوهری ‌دارم ‌كه ‌با من‌تند است ‌و من ‌كاری ‌كرده‌ام(جادو و جنبلكه‌با من‌مهربان ‌شود؟ رسول ‌خدا(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلمفرمودندوای‌بر تودینت‌را تیره ‌كردی!نفرین‌فرشتگان ‌نیك ‌بر تو باد این‌جمله ‌را سه ‌بار فرمودندنفرین ‌فرشتگان ‌آسمان ‌بر تو بادنفرین‌فرشتگان ‌زمین‌بر تو باد.» میزان الحكمه،،

امام علی

(علیه‌السلام): چشم‌زخم‌، دعا و افسون، جادو و فال ‌خوب ‌زدن ‌حقیقت ‌دارد، اما فال ‌بد و واگیری ‌حقیقت ‌نداردمیزان الحكمه،،

پیامبر خدا

(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم): ـ فال ‌بد زدن‌، شرك ‌استـ از ما نیست ‌كسیكه ‌فال ‌بد زند یا برایش ‌فال ‌بد زده ‌شود(به ‌فال ‌بد ‌دیگران ‌نسبت ‌به‌خود اعتقاد داشته ‌باشد)، پیشگویی ‌كند یا برایش‌پیشگویی ‌شود، جادو كند یا برایش ‌جادو شود(به ‌پیشگو و جادوگر مراجعه ‌كندـ كفارة ‌فال ‌بد توكل ‌است.‌ میزان الحكمه،،،

 

امام صادق(علیه‌السلام): تأثیر فال ‌بد به‌خودت ‌بستگی ‌دارداگر آن ‌را آسان ‌بگیری‌آسان ‌می‌شوداگر سخت‌بگیری ‌سخت‌می‌شود و اگر آن‌را به ‌چیزی‌نگیری ‌چیزی ‌نخواهد بودمیزان الحكمه،،


نوشته شده در تاریخ یکشنبه 2 خرداد 1389    | توسط: سیدسالار سیدمومن    | طبقه بندی: احادیث و روایات،     |
نظرات()